Uslovi korištenja portala www.pcelari.ba

PRIMJENA OPĆIH USLOVA KORIŠTENJA

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.pcelari.ba te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem web portala bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i upotrebu web portala u skladu s ovim Općim uslovima korištenja (dalje u tekstu: „Uslovi), a regulisanje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/upotrebe web portala vrši se u skladu s ovim Uslovima.

Korištenjem sadržaja web stranice korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Portal www.pcelari.ba zadržava pravo izmjene ovih Uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uslovima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web portala, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uslovima ili je rezultat prethodnog odobrenja portala www.pcelari.ba

Portal www.pcelari.ba ne odgovara za kašnjenja, netačnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. Portal www.pcelari.ba ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom upotrebom i/ili zloupotrebom web portala od strane korisnika.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i muzička djela) web portala, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

Korištenje usluga web portala odobrava se punoljetnim osobama. Upotreba i korištenje web portala od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili nadzornika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korištenjem, a www.pcelari.ba ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

REGISTRACIJA I OGLAŠAVANJE

Prvi korak u korišćenju usluga portala www.pcelari.ba je registracija. Registrovani korisnik prihvata mogućnost kontakta putem telefona ili e-mail-a radi realizacije kupo-prodajnih aktivnosti portala www.pcelari.ba i sa ovim je oglasivač saglasan. Svaki oglas koji nije u skladu sa zakonom o oglašavanju Bosne i Hercegovine  i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa portala uz obavještenje oglasivaču.
Tekstovi, komentari i fotografije koje članovi ostavljaju u za to predviđenim rubrikama moraju biti tačni i ispravni.

TRGOVINA IZMEĐU KORISNIKA

Kako je www.pcelari.ba prenosilac oglasne poruke kao takav neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu pri transakciji između korisnika portala. Sve kupovine i transakcije su na sopstveni rizik.

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA
Portal www.pcelari.ba, kao prvi prenosilac oglasne poruke  od svojih registrovanih korisnika – oglašivača ne prikuplja podatke već ih samo prikazuje.
Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka www.pcelari.ba.  Svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka.
Davanje podataka iz deklaracije je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na www.pcelari.ba. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge www.pcelari.ba. U slučaju da oglašivač želi da postavi oglas na www.pcelari.ba, obavezan je da u formi deklaracije dostavi svoje podatke portalu www.pcelari.ba. Ti podaci moraju biti istiniti. Registrovani korisnik, koji je kao oglašivač uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dana u odnosu na dan zadnjeg objavljivanja bilo kog njegovog oglasa.

Portal www.pcelari.ba. ne odgovara za tačnost podataka koje su na www.pcelari.ba unijela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

SANKCIJE ZBOG KRŠENJA PRAVILA

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja, kršenje zakona ili nepoštovanje zabrana od strane korisnika i oglasivača, moguće je izricanje opomene, privremene ili trajne blokade naloga za korišćenje usluga www.pcelari.ba. U zavisnosti od težine prekršaja, administor www.pcelari.com najpre izriče mjeru opomene, a zatim privremenu ili trajnu blokadu naloga. Korisnici čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo na nadoknadu zbog uskraćenih usluga od strane portala www.pcelari.ba.

ODBIJANJE ODGOVORNOSTI U SLUČAJU NEDOSTUPNOSTI I NEEMITOVANJA OGLASNE PORUKE

Zbog tehničkih problema prouzrokovanih različitim faktorima može se desiti da www.pcelari.ba ne bude dostupan nekom delu svojih korisnika u određenom vremenskom periodu. Portal www.pcelari.ba  ne odgovaraju za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja oglasnih poruka. U slučaju da
postoje zabranjene radnje pri oglašavanju, www.pcelari.ba zadržava pravo da odbije objavljivanje oglasne poruke bez odgovornosti na eventualnu štetu.

Za kontakt sa korisničkim timom portala korisnici se upućuju na kontakt formu na stranicu portala. Korisnici portala ne mogu ostvariti nikakva
prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo publikovanje pisane prepiske korisničkog tima www.pcelari.ba sa korisnikom bez pisane dozvole osnivača ili njegovog ovlašćenog lica.